Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

23.03.2020

Raport bieżący 5/2020

Zarząd ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do swojej uchwały z dnia 16 marca 2020 roku, kiedy to biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie pandemią koronawirusa i chorobą COVID-19, mającymi negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, a także otoczenie gospodarcze Spółki, informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej, a następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto ALUMETAL S.A., zawierającym rekomendację niewypłacania dywidendy za rok 2019, lecz utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Alumetal osiągniętego w roku 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wnosi o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 63 720 898,73 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:

1) kwotę 43 806 965,19 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy) na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości,

2) kwotę 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych zero groszy) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,

3) kwotę 19 875 433,54 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

W przypadku kontynuacji niekorzystnego rozwoju wydarzeń związanych z dalszym rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemiologicznego, Zarząd Spółki będzie rekomendował dalsze pozostawienie w Spółce środków przekazanych na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w celu zabezpieczenia sytuacji finansowej Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Wróć

Nasi klienci