Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

14.05.2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHIlość sprzedanych wyrobów - tony 47 621 54 399 47 621 54 399
Przychody z umów z klientami 322 093 406 431 73 265 94 567
Zysk z działalności operacyjnej 18 065 16 318 4 109 3 797
EBITDA 26 082 24 755 5 933 5 760
EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę 548 455 125 106
Zysk przed opodatkowaniem 15 150 16 909 3 446 3 934
Zysk netto 11 753 15 022 2 673 3 495
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 204 33 169 -2 548 7 718
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 551 -5 993 -3 537 -1 394
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 215 -2 289 -504 -532
Przepływy pieniężne netto razem -28 969 24 887 -6 589 5 791
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,76 0,97 0,17 0,23
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,76 0,97 0,17 0,23
POZYCJE BILANSU 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
Aktywa razem 880 447 765 943 193 407 179 862
Aktywa trwałe 372 737 368 210 81 879 86 465
Aktywa obrotowe 507 710 397 733 111 528 93 397
Kapitał własny 531 084 519 793 116 663 122 060
Kapitał akcyjny 1 548 1 548 340 363
Zobowiązania długoterminowe 39 999 42 057 8 787 9 876
Zobowiązania krótkoterminowe 309 364 204 094 67 958 47 926
Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 34,31 33,58 7,54 7,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 34,31 33,58 7,54 7,89
Zadeklarowana dywidenda na akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHPrzychody z działalności holdingowej 2 529 2 773 575 645
Zysk z działalności operacyjnej -563 -523 -128 -122
EBITDA -332 -338 -75 -79
Zysk przed opodatkowaniem -522 -515 -119 -120
Zysk netto -527 -510 -120 -119
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -309 913 -70 212
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 258 1 424 514 331
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 240 -2 216 -510 -516
Przepływy pieniężne netto razem -291 121 -66 28
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,03 -0,03 -0,01 -0,01
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,03 -0,03 -0,01 -0,01
POZYCJE BILANSU 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
Aktywa razem 284 025 284 967 62 392 66 917
Aktywa trwałe 272 855 274 282 59 938 64 408
Aktywa obrotowe 11 170 10 685 2 454 2 509

 

36126645_Skonsolidowany_raport_za_I_kwartal_2020_GK_ALUMETAL_S.A..pdf

 

Wróć

Nasi klienci