Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

19.11.2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHIlość sprzedanych wyrobów - tony 107 065 148 332 107 065 148 332
Przychody z umów z klientami 731 541 1 083 301 164 687 251 428
Zysk z działalności operacyjnej 38 854 48 721 8 747 11 308
EBITDA 62 146 72 609 13 991 16 852
EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę 580 490 131 114
Zysk przed opodatkowaniem 36 701 46 709 8 262 10 841
Zysk netto 31 584 38 305 7 110 8 890
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 959 137 366 2 692 31 882
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -49 404 -26 720 -11 122 -6 202
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 986 -69 925 -1 573 -16 229
Przepływy pieniężne netto razem -44 431 40 721 -10 002 9 451
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,04 2,47 0,46 0,57
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,04 2,47 0,46 0,57
POZYCJE BILANSU 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Aktywa razem 801 858 765 943 177 136 179 862
Aktywa trwałe 383 598 368 210 84 739 86 465
Aktywa obrotowe 418 260 397 733 92 396 93 397
Kapitał własny 549 178 519 793 121 317 122 060
Kapitał akcyjny 1 548 1 548 342 363
Zobowiązania długoterminowe 34 164 42 057 7 547 9 876
Zobowiązania krótkoterminowe 218 516 204 094 48 272 47 926
Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 35,48 33,58 7,84 7,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 35,48 33,58 7,84 7,89
Planowana/wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSFPOZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHPrzychody z działalności holdingowej 39 719 72 244 8 942 16 767
Zysk z działalności operacyjnej 32 490 63 524 7 314 14 744
EBITDA 33 149 64 098 7 463 14 877
Zysk przed opodatkowaniem 32 925 63 549 7 412 14 749
Zysk netto 32 836 63 609 7 392 14 763
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 331 65 688 7 053 15 246
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 956 5 634 -5 168 1 308
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 803 -69 806 -1 532 -16 202
Przepływy pieniężne netto razem 1 572 1 516 354 352
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 2,12 4,11 0,48 0,95
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 2,12 4,11 0,48 0,95
POZYCJE BILANSU 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Aktywa razem 312 182 284 967 68 963 66 917
Aktywa trwałe 291 166 274 282 64 321 64 408
Aktywa obrotowe 14 184 10 685 3 133 2 509

 

37744630_Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_3Q_2020_ALUMETAL_SA.pdf

 

Wróć

Nasi klienci