Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

08.01.2021

Raport bieżący z plikiem 1/2021

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu dzisiejszym powziął informację, iż dnia 14 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") dokonał rejestracji:

a) podwyższenia wartości nominalnej warunkowego kapitału zakładowego związanego z podjęciem w dniu 12 listopada 2020 roku uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego IV, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu,

b) zmiany w Statucie Spółki przyjętej uchwałą nr 3 NWZ polegającej na zmianie treści § 5a.

Nowa nominalna wartość warunkowego kapitału zakładowego wynosi obecnie 96.876,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy).

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych IV posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2020 r.

Sąd postanowił o dołączeniu do akt rejestrowych Spółki tekstu jednolitego Statutu, który został przyjęty w dniu 12 listopada 2020 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

O powyższych zmianach i uchwałach podjętych w dniu 12 listopada 2020 roku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A., Spółka poinformowała dnia 12 listopada 2020 roku raportem bieżącym nr 23/2020 (Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.).

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz zmian w Statucie i przyjęty tekst jednolity Statutu.

 

38147638_RB_1_2021_Zalacznik_Statut_tekst_jednolity.pdf

38147638_RB_1_2021_Zalacznik_zmiany_w_Statucie.pdf

 

Wróć

Nasi klienci