Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

01.03.2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 653 850 2 474 889 623 218 567 154
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 139 507 155 044 32 761 35 530
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 118 116 138 220 27 738 31 675
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 146 313 108 549 34 359 24 875
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 21 -70 5 -16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 108 966 195 889 25 589 44 891
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -83 734 -85 262 -19 664 -19 539
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 220 -92 245 -4 044 -21 139
Przepływy pieniężne netto, razem 8 012 18 382 1 882 4 212
Aktywa, razem 1 760 956 1 491 962 422 200 337 243
Zobowiązania długoterminowe 181 070 143 167 43 413 32 361
Zobowiązania krótkoterminowe 839 103 671 628 201 180 151 815
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 740 585 678 517 177 560 153 372
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 198 -1 350 47 -305
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 728 3 515
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 0 0 0
Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 18,82 13,96 4,42 3,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,25 87,27 22,84 19,73
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 5,50 4,00 1,32 0,74

 

29783681_Raport_kwartalny_4Q2017.pdf

 

Wróć

Nasi klienci