Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

27.04.2018

Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 583 334 1 608 636 371 823 368 640
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 60 420 93 380 14 189 21 399
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 104 759 142 778 24 601 32 719
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 148 706 128 648 34 921 29 481
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 952 138 985 12 905 31 850
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 336 -38 799 -12 995 -8 891
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -484 -73 910 -114 -16 937
Przepływy pieniężne netto, razem -867 26 276 -204 6 021
Aktywa, razem 1 408 355 1 252 078 337 662 283 019
Zobowiązania długoterminowe 169 462 130 822 40 630 29 571
Zobowiązania krótkoterminowe 494 101 467 552 118 464 105 685
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 744 792 653 704 178 569 147 763
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 728 3 515
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) - - - -
Akcje własne do umorzenia (w szt) - - - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 19,13 16,55 4,49 3,95
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,79 84,07 22,97 19,00
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 5,50 4,00 1,29 0,92

 

30251513_Raport_roczny_jednostkowy_2017_pub..pdf

 

Wróć

Nasi klienci