Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

27.04.2018

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 654 434 2 474 889 623 355 567 154
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 143 516 155 044 33 703 35 530
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 120 990 138 220 28 413 31 675
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 151 114 108 549 35 487 24 875
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 21 -70 5 -16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 143 853 195 889 33 782 44 891
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -86 076 -85 262 -20 214 -19 539
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -51 536 -92 245 -12 102 -21 139
Przepływy pieniężne netto, razem 6 241 18 382 1 466 4 212
Aktywa, razem 1 728 047 1 491 962 414 310 337 243
Zobowiązania długoterminowe 180 775 143 167 43 342 32 361
Zobowiązania krótkoterminowe 799 807 671 628 191 759 151 815
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 747 227 678 517 179 152 153 372
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 238 -1 350 57 -305
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 728 3 515
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 0 0 0
Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 0 0 0
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 19,44 13,96 4,56 3,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 96,10 87,27 23,04 19,73
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,50 4,00 1,29 0,92

 

30251535_Raport_roczny_skonsolidowany_2017_pub..pdf

 

Wróć

Nasi klienci