Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

30.05.2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 633 875 574 061 151 623 132 820
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 778 38 586 7 123 8 928
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27 486 33 719 6 575 7 802
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 18 872 25 368 4 514 5 869
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 100 53 24 12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 024 -10 058 963 -2 327
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 792 -4 449 -3 777 -1 029
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 317 25 748 3 664 5 957
Przepływy pieniężne netto, razem 3 549 11 241 849 2 601
Aktywa, razem 1 732 331 1 644 156 411 627 389 629
Zobowiązania długoterminowe 188 734 153 648 44 846 36 411
Zobowiązania krótkoterminowe 776 653 784 414 184 544 185 889
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 766 606 707 391 182 157 167 636
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 338 -1 297 80 -307
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 695 3 685
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 0 0 0
Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,43 3,26 0,58 0,75
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 98,60 90,98 23,43 21,56
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,00 5,50 0,71 1,30

 

30510719_Raport_1Q2018_publ..pdf

 

Wróć

Nasi klienci