Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

31.08.2018

 

Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN
w tys. EUR

półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 319 251 1 198 657 312 611 280 676
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 827 76 626 13 703 17 943
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 51 991 63 567 12 320 14 885
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 47 764 96 818 11 318 22 671
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 287 136 68 32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 892 -30 808 -1 633 -7 214
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 865 -43 493 -8 025 -10 184
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 561 46 869 -1 318 10 975
Przepływy pieniężne netto, razem -46 318 -27 432 -10 976 -6 423
Aktywa, razem 1 818 089 1 737 268 416 840 411 042
Zobowiązania długoterminowe 163 280 181 098 37 436 42 848
Zobowiązania krótkoterminowe 856 645 850 091 196 406 201 134
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 797 639 707 293 182 878 167 347
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 525 -1 214 120 -287
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 565 3 679
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 0 0 0
Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 6,14 12,45 1,46 2,92
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 102,59 90,97 23,52 21,52
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,00 5,50 0,69 1,30

 

31204086_Raport_polroczny_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci