Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

19.11.2018

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 092 344 1 903 893 492 421 446 260
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 99 740 106 900 23 473 25 057
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 88 658 91 266 20 865 21 392
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 75 689 118 964 17 813 27 884
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 463 171 109 40
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 117 -4 542 5 911 -1 065
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -51 008 -66 062 -12 004 -15 484
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 590 58 801 4 610 13 783
Przepływy pieniężne netto, razem -6 301 -11 803 -1 483 -2 767
Aktywa, razem 1 852 483 1 802 091 433 694 418 206
Zobowiązania długoterminowe 165 147 198 696 38 663 46 111
Zobowiązania krótkoterminowe 881 194 873 341 206 301 202 674
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 805 441 731 233 188 566 169 695
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 701 -1 179 164 -274
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 641 3 609
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 0 0 0
Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 9,73 15,30 2,29 3,59
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 103,59 94,05 24,25 21,82
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,00 5,50 0,70 1,28

 

31839311_Raport_kwartalny_3Q2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci