Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

29.03.2019

 

Raport okresowy roczny za 2018 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2018 2017 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 516 984 1 583 334 355 958 371 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 91 765 60 420 21 533 14 189
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 133 965 104 759 31 435 24 601
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 125 474 148 706 29 442 34 921
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 176 54 952 6 377 12 905
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 769 -55 336 -2 762 -12 995
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -40 963 -484 -9 612 -114
Przepływy pieniężne netto, razem -25 556 -867 -5 997 -204
Aktywa, razem 1 406 747 1 408 355 327 150 337 662
Zobowiązania długoterminowe 139 120 169 462 32 353 40 630
Zobowiązania krótkoterminowe 443 147 494 101 103 057 118 464
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 824 480 744 792 191 740 178 569
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 616 3 728
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do dyspozycji (w szt.) 250 000 - 250 000 -
Akcje własne do umorzenia (w szt.) - - - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 16,24 19,13 3,81 4,49
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 102,85 95,79 23,92 22,97
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3 5,5 0,7 1,29

 

32868297_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Amica_S.A._za_2018_rok.pdf

32868297_List_Prezesa_Zarzadu_Amica_S.A..pdf

32868297_Oswiadczenia_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej.pdf

32868297_Oswiadczenie_w_sprawie_ladu_korporacyjnego.pdf

32868297_Sprawozdanie_Zarzadu_Amica_S.A._w_2018_roku.pdf

32868297_Sprawozdanie_audytora_z_badania_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_Amica_S.A.pdf

 

Wróć

Nasi klienci