Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

29.03.2019

 

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2018 2017 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 927 638 2 654 434 686 965 623 355
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 151 998 143 516 35 666 33 703
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 136 609 120 990 32 055 28 413
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 114 188 151 114 26 794 35 487
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 407 21 96 5
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 144 967 135 745 34 016 31 878
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -71 496 -77 968 -16 776 -18 310
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -88 456 -51 536 -20 756 -12 102
Przepływy pieniężne netto, razem -14 985 6 241 -3 516 1 466
Aktywa, razem 1 827 944 1 728 047 425 103 414 310
Zobowiązania długoterminowe 149 469 180 775 34 760 43 342
Zobowiązania krótkoterminowe 843 692 799 807 196 207 191 759
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 834 138 747 227 193 985 179 152
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 645 238 150 57
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 617 3 728
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do dyspozycji (w szt.) 250 000 0 250 000 0
Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 14,78 19,44 3,47 4,56
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 114,83 96,1 26,7 23,04
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3 5,5 0,7 1,29

 

32868329_List_Prezesa_Zarzadu_Amica_S.A..pdf

32868329_Oswiadczenia_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej.pdf

32868329_Oswiadczenie_w_sprawie_ladu_korporacyjnego.pdf

32868329_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Amica_S.A._za_2018_rok.pdf

32868329_Sprawozdanie_Zarzadu_Amica_S.A._w_2018_roku.pdf

32868329_Sprawozdanie_audytora_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Amica.pdf

 

Wróć

Nasi klienci