Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

30.05.2019

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 679 654 633 875 157 938 151 623
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 993 29 778 6 970 7 123
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 557 27 486 5 939 6 575
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 13 320 18 872 3 095 4 514
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 156 100 36 24
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -38 131 4 024 -8 861 963
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 666 -15 792 -1 781 -3 777
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 37 510 15 317 8 717 3 664
Przepływy pieniężne netto, razem -8 287 3 549 -1 926 849
Aktywa, razem 1 882 422 1 732 331 437 640 411 627
Zobowiązania długoterminowe 167 504 188 734 38 943 44 846
Zobowiązania krótkoterminowe 832 082 776 653 193 449 184 544
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 882 035 766 606 205 062 182 157
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 801 338 186 80
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 615 3 695
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 250 000 0 250 000 0
Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,74 2,43 0,40 0,58
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 113,44 98,60 26,37 23,43
Zadeklarowana/Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 4,00 3,00 0,93 0,71

 

33348803_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Amica_S.A._za_I_kwartal_2019_roku.pdf

 

Wróć

Nasi klienci