Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

04.09.2019

 

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł.
w tys. EUR

półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 381 495 1 319 251 307 409 312 611
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 220 58 500 13 623 13 862
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 52 718 51 991 11 731 12 320
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 38 070 47 764 8 471 11 318
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 45 287 10 68
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 189 -6 892 -5 382 -1 633
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 693 -33 865 -5 717 -8 025
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 136 -5 561 7 373 -1 318
Przepływy pieniężne netto, razem -16 746 -46 318 -3 726 -10 976
Aktywa, razem 1 885 884 1 818 089 443 529 416 840
Zobowiązania długoterminowe 159 657 163 280 37 549 37 436
Zobowiązania krótkoterminowe 878 536 856 645 206 617 196 406
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 845 689 797 639 198 892 182 878
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2 002 525 471 120
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 657 3 565
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 250 000 0 250 000 0
Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 5,05 6,14 1,12 1,46
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 108,77 102,59 25,58 23,52
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 4,00 3,00 0,94 0,69

 

34063229_Komentarz_Zarzadu.pdf

34063229_Raport_jednostkowy.pdf

34063229_Raport_skonsolidowany.pdf

34063229_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Amica_SA_za_okres_6_miesiecy.pdf

 

Wróć

Nasi klienci