Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

27.11.2019

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 189 036 2 092 344 508 818 492 421
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 108 729 99 545 25 273 23 427
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 93 728 88 658 21 786 20 865
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 70 570 75 689 16 403 17 813
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 124 463 29 109
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 093 25 117 -2 346 5 911
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 432 -51 008 -9 630 -12 004
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 54 045 19 590 12 562 4 610
Przepływy pieniężne netto, razem 2 520 -6 301 586 -1 483
Aktywa, razem 2 039 638 1 852 483 466 352 433 694
Zobowiązania długoterminowe 161 761 165 147 36 986 38 663
Zobowiązania krótkoterminowe 989 247 881 194 226 186 206 301
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 886 549 805 441 202 705 188 566
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2 081 701 476 164
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 556 3 641
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 250 000 0 250 000 0
Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 9,37 9,73 2,18 2,29
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 114,02 103,59 26,07 24,25
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,00 3,00 0,91 0,70

 

34727007_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Amica_SA_za_okres_9_miesiecy.pdf

34727007_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Amica_Sa_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30_wrzesnia.pdf

 

Wróć

Nasi klienci