Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

31.03.2020

 

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 023 308 2 927 638 703 291 686 965
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 167 151 153 038 38 883 35 910
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 144 484 136 609 33 610 32 055
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 109 357 114 188 25 439 26 794
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 193 407 45 96
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 119 387 155 750 27 772 36 546
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38 967) (81 769) (9 065) (19 187)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (60 769) (88 966) (14 136) (20 876)
Przepływy pieniężne netto, razem 19 650 (14 985) 4 571 (3 516)
Aktywa, razem 1 933 787 1 827 944 454 101 425 103
Zobowiązania długoterminowe 143 500 149 469 33 697 34 760
Zobowiązania krótkoterminowe 867 838 843 692 203 790 196 207
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 920 232 834 138 216 093 193 985
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2 217 645 521 150
Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 652 3 617
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 250 000 250 000 250 000 250 000
Akcje własne do umorzenia (w szt.) - - - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 14,53 14,78 3,38 3,47
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 122,29 114,83 28,72 26,70
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 4,00 3,00 0,70 0,70

 

35744064_AMICA_RaportRoczny2019_Grupa_Amica_S.A._[2020.03.31].pdf

 

Wróć

Nasi klienci