Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cambridge Chocolate Technologies

05.06.2019

 

Raport Bieżący nr 9/2019

Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od TFI Capital Partners S.A. działającego w imieniu akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego [Akcjonariusz], żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 [ZWZ] roku następujących spraw:

1. Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc).

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności intelektualnej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii wykorzystywanych przez Spółkę.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz wniósł o umieszczenie ww. punktów 4 oraz 5 po aktualnym punkcie numer 14 porządku obrad ZWZ, tj.: „Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.” i zaproponował następujący zmieniony porządek obrad ZWZ:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc).

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności intelektualnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii wykorzystywanych przez Spółkę.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2018.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy 2018.

12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2018.

13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Spółka podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotowego żądania.

33399905_Zalacznik_do_RB_CCT_EBI_9_2019.-0.pdf

 

Wróć

Nasi klienci