Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Capital Partners

06.04.2017

 

W I kw. 2017 roku fundusze TFI Capital Partners zwiększyły długoterminowe stopy zwrotu

  • Podsumowanie wyników inwestycyjnych za okres pełnych 10 kwartałów działania CP FIZ, tj. od 30.09.2014 do 31.03.2017: stopa zwrotu CP Private Equity 48,5%, CP Absolute Return 38,8% przy stopie zwrotu głównego indeksu WIG 5,5%;
  • W I kw. 2017 roku WANCI (wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny) subfunduszy CP FIZ wzrosły odpowiednio o 6,19% dla CP Private Equity, 5,35% dla CP Absolute Return oraz o 2,52% dla nowouruchomionego CP Balanced Equity, zarządzanego od połowy kwartału;
  • Zarządzający CP FIZ oceniają cały rok 2017 jako korzystny okres do inwestowania w ramach realizowanych strategii private equity i absolute return.

Pierwsze dwa subfundusze zarządzanego przez TFI Capital Partners funduszu CP FIZ osiągnęły w okresie minionych pełnych 10 kwartałów (od 30.09.2014 do 31.03.2017) wysokie stopy zwrotu. Stało się tak przede wszystkim dzięki konsekwentnemu inwestowaniu w spółki o fundamentalnych możliwościach poprawy zysków i wysokim potencjale wzrostu. Wartość WANCI subfunduszu CP Absolute Return wzrosła w omawianym okresie o 38,79%, a WANCI subfunduszu CP Private Equity – o 48,50%. Warto podkreślić, że oba subfundusze osiągnęły dodatnie stopy zwrotu w ośmiu z dziesięciu pełnych kwartałów dotychczasowej działalności. Uruchomiony w pierwszym kwartale bieżącego roku nowy subfundusz CP Balanced Equity osiągnął dodatnią stopę zwrotu w wysokości 2,52%.

Na dobrych wynikach funduszu w pierwszym kwartale 2017 r. zaważyła głównie właściwa selekcja w obszarze małych i średnich spółek notowanych na GPW.

- Pozytywną kontrybucję osiągnęliśmy m.in. poprzez inwestycje w sektor bankowy oraz akcje spółek technologicznych – powiedziała Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners i Zarządzająca CP FIZ.

W portfelu inwestycyjnym CP FIZ na koniec 2016 roku spółką ocenianą przez zarządzających jako ta o najwyższym potencjale wzrostu z sektora bankowego był Alior Bank. Na jego wyniki i perspektywy, oprócz rosnących oczekiwań na podwyżki stóp procentowych, co w dłuższym okresie powinno przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe całego sektora bankowego, mają wpływ również realizowane oszczędności kosztowe, będące rezultatem realizowanej fuzji z BPH. Spodziewając się wciąż dobrych wyników w spółkach technologicznych, zarządzający CP FIZ utrzymali ekspozycję na ten sektor. Wśród spółek technologicznych w portfelu inwestycyjnym znalazły się między innymi producent gier wideo 11 bit studios, dostawca systemów CSA Unified Factory, producent detektorów podczerwieni Vigo System czy spółki związane z branżą biotechnologiczną i medyczną, jak Adiuvo Investments i Airway Medix. Zarządzający uważają, że solidne perspektywy mają przed sobą polskie spółki przemysłowe i w tym sektorze również inwestują znaczącą część portfela. Wśród spółek przemysłowych na koniec 2016 roku znaczące pozycje inwestycyjne CP FIZ to między innymi producent rękawic do zastosowań medycznych Mercator Medical oraz spółka z sektora opakowań BSC Drukarnia Opakowań.

Istotne dla bieżących wyników subfunduszy CP FIZ i ich perspektyw, szczególnie CP Private Equity, mają zrealizowane dotychczas zakupy znaczących pakietów akcji lub udziałów spółek w ramach strategii private equity. Chodzi tu o Symbio Polska, Orbitvu oraz iPOS. To spółki, w których zarządzający CP FIZ w aktywny sposób biorą udział w zarządzaniu, a CP FIZ najczęściej posiada pakiet kontrolny. Spółki te niekoniecznie są notowane na GPW - jedynie Symbio Polska, w której CP FIZ posiada 95% akcji, jest spółką publiczną, notowaną na rynku NewConnect.

Symbio Polska SA zwiększyła w roku 2016 sprzedaż do segmentu detalicznego o 27% w stosunku do 2015 roku, co daje już ponad 100% wzrostu w tym segmencie od początku inwestycji TFI Capital Partners. Spółka zbudowała również solidne fundamenty organizacyjne do dalszego wzrostu, a w bieżącym roku intensyfikuje działania w szybko rosnącym kanale sklepów specjalistycznych (poprzez m.in. wprowadzenie dedykowanej marki Symbio Organic Shop), a także w eksporcie.

Jeszcze szybciej rośnie sprzedaż spółki Orbitvu, producenta urządzeń do zautomatyzowanej fotografii produktowej, czyli tzw. packshotów. Spółka zwiększyła przychody i wyniki finansowe w wysokim dwucyfrowym tempie, głównie za sprawą udanej ekspansji w Niemczech. Zarządzający CP FIZ widzą potencjał dalszego wzrostu Orbitvu, szczególnie na największym światowym rynku - USA, gdzie spółka na przełomie roku otworzyła showroom i biuro handlowe, którym kieruje doświadczony menedżer (zarządzał m.in. amerykańskimi oddziałami Nokia Music i Microsoft Entertainment).

W lutym 2017 roku do portfela spółek CP FIZ o profilu private equity dołączyła spółka iPOS. To producent urządzenia iPOS duet - dedykowanego dla small biznesu „kasoterminala”, łączącego drukarkę fiskalną z terminalem płatniczym. Urządzenie współpracuje z portalem iPOS web przeznaczonym do zarządzania punktami handlowymi. Jest to obecnie jedyny na rynku produkt tego typu z istotnymi przewagami konkurencyjnymi. iPOS duet mocno ogranicza koszty organizacji punktu sprzedaży dla małego biznesu oraz doskonale wpisuje się w nowe projekty przepisów, dotyczące upowszechnienia płatności kartą oraz wprowadzenia elektronicznych paragonów. Posiadana przez iPOS technologia pozwala rozwijać innowacyjny produkt i dostosowywać go do zmian w regulacjach, które powinny być w najbliższych latach jednym z kluczowych czynników wzrostu rynku, na którym działa spółka. Należy tu wspomnieć m.in. o funkcjonalności, pozwalającej na komunikację i przesyłanie on-line danych transakcji do Ministerstwa Finansów. Spółka w marcu br. rozpoczęła produkcję seryjną i szeroką dystrybucję urządzeń. W toku są także prace deweloperskie nad nowymi modelami urządzeń.

- Dzięki pozytywnym czynnikom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, polska gospodarka ma przed sobą szczególnie dobre perspektywy na rok 2017. Kombinacja stosunkowo umiarkowanych wycen spółek - zarówno na giełdzie, jak również w ewentualnych transakcjach prywatnych - oraz dobrych perspektyw wzrostu gospodarki tworzą dobre środowisko do inwestowania w ramach naszych strategii inwestycyjnych private equity oraz absolute return – powiedziała Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners i Zarządzająca CP FIZ.

Eksperci TFI Capital Partners prognozują, że w bieżącym roku przyspieszy rozwój gospodarki globalnej. Dane makroekonomiczne wskazują, że dołek aktywności przypadł na I połowę 2016 roku, a od II połowy 2016 następuje poprawa. Ożywienie w gospodarce światowej ma postępować głównie dzięki krajom rozwijającym się (emerging markets - EM) - w dużej części jako efekt wyjścia z recesji krajów, które są eksporterami surowców (Rosja, Brazylia). W krajach rozwiniętych (developed markets - DM) wpływ na przyspieszenie wzrostu będzie mieć wzrost konsumpcji, jeśli będzie wspierany wzrostem inwestycji (najwyższe oczekiwania są wobec pozytywnych perspektyw wzrostu w USA). Największe ryzyka dla globalnego wzrostu gospodarczego to sytuacja geopolityczna, związana z nową administracją USA i jej negatywnymi działaniami w obszarze stosunków międzynarodowych oraz wyniki wyborów w poszczególnych krajach europejskich.

- Niemniej jednak, rozważając wszystkie szanse i zagrożenia, jesteśmy zdania, że po wielu latach recesji w EM rynki te mogą być mniej wrażliwe na wspomniane zawirowania niż DM. Pozytywne nastroje w EM oraz dotychczas opublikowane dane i prognozy dla polskiej gospodarki pozwalają nam przyjąć optymistyczne nastawienie w roku 2017 – powiedział Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

Zdaniem specjalistów z TFI Capital Partners, w I kwartale bieżącego roku wzrost PKB w Polsce powinien przekroczyć 3%, a w całym roku może zbliżyć się nawet do 4%. Obserwowana poprawa sytuacji na rynku pracy (spadek bezrobocia, podniesienie płacy minimalnej) oraz wzrost realnych dochodów ludności nadal będą wspierać wzrost wydatków konsumpcyjnych. Stopa bezrobocia w lutym 2017 roku była najniższa od 1991 roku i wyniosła 8,6%. Również w obszarze inwestycji niska baza z roku 2016 w sektorze budowlanym i oczekiwany wzrost tego segmentu w przypadku inwestycji infrastrukturalnych powinny przełożyć się na wzrost tego sektora w roku 2017.

 

***

TFI Capital Partners

TFI Capital Partners to niezależny podmiot inwestycyjny skoncentrowany ma zarządzaniu funduszami zgodnie ze strategicznymi podejściami inwestycyjnymi absolute return i private equity.

Zespół inwestycyjny TFI Capital Partners składa się z wysokiej klasy profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, popartym licznymi sukcesami. Z TFI współpracują również renomowani doradcy finansowi, biznesowi i prawni, którzy uczestniczą w budowaniu wartości przedsięwzięć z portfela inwestycyjnego.

W związku z uzyskaniem w 2015 roku przez subfundusz CP Absolute Return najwyższej stopy wśród wszystkich polskich funduszy rynku kapitałowego, zarządzający portfelem funduszu zostali laureatami prestiżowej nagrody Gazety Giełdy „Parkiet” – Złoty Portfel, zdobywając ten tytuł w dwóch kategoriach: Najlepszy fundusz absolutnej stopy zwrotu oraz Najlepszy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego (www.parkiet.com).

 

____________________________________________________________________________________________________

Załącznik 1:

Tabela - stopy zwrotu subfunduszy CP FIZ w okresie od IV kw. 2014 do I kw. 2017(za poszczaególne kwartały, pełne lata 2015 i 2016 oraz okres wszystkich 10 kwartałów); dla CP Balanced Equity dane od początku istnienia (15 luty 2017).

_____________________________________________________________________________________________________

Źródło: Dane TFI Capital Partners SA

 

_____________________________________________________________________________________________________

Załącznik 2:

Wykres - Zmiana WANCI (Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny) subfunduszy CP FIZ oraz zmiana wartości WIG w okresie dziesięciu kwartałów od IV kw. 2014 do I kw. 2017; stopy zwrotu liczone na podstawie danych na 31.03.2017 względem stanu na 30.09.2014, dla CP Balanced Equity stopa zwrotu liczona za okres istnienia subfunduszu, tj. 15.02.2017-31.03.2017

_____________________________________________________________________________________________________

Źródło: Dane TFI Capital Partners SA, dane Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 

 

Zastrzeżenia prawne

 

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Został opracowany przez P&L na podstawie danych publicznych przekazanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) i wskazanych powyżej. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu właściwych przepisów.

Wyniki funduszy inwestycyjnych zależą od szeregu czynników, w tym czynników niezależnych od Towarzystwa. Dlatego przedstawione dane historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem mogącym powodować utratę części wpłaconego kapitału.

Przedstawione prognozy, opinie lub informacje dotyczące zdarzeń przyszłych stanowią wyłącznie opinię ich autora na podstawie danych dostępnych w dniu sporządzania materiału. Prognozy, opinie lub informacje mogą zmieniać się w przyszłości, w szczególności na skutek zmian rynkowych lub prawnych. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych prognoz, opinii lub informacji bez konieczności powiadamiania o nich odbiorców niniejszego materiału.

Towarzystwo nie gwarantuje spełnienia się przedstawionych wyżej prognoz, opinii lub informacji dotyczących przyszłości.

Ze względu na charakter materiału, nie zawiera on wszystkich informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w instrumenty finansowe i do podjęcia decyzji inwestycyjnej w tym zakresie.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w instrumenty finansowe powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z odpowiednim dokumentem ofertowym (w szczególności z warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych), zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie czynników ryzyka, opłat, obowiązków podatkowych, polityki inwestycyjnej, zasad oferowania i wykupu i innych.

 

Wróć

Nasi klienci