Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Capital Partners

26.04.2018

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody z działalności podstawowej 9 090,68 7 532,52 2 175,64 1 756,20
Zysk/Strata na działalności podstawowej -4 968,98 5 780,48 -1 189,21 1 347,71
Zysk/Strata przed opodatkowaniem -4 967,49 5 785,86 -1 188,85 1 348,97
Zysk/Strata netto okresu -4 206,89 4 454,59 -1 006,82 1 038,58
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -52 671,00 -220,42 -12 605,54 -51,39
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 53 362,30 60,09 12 770,99 14,01
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 400,55 0,00 95,86 0,00
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie 1 091,86 -160,33 261,31 -37,38
Aktywa razem 120 440,81 117 961,93 28 618,47 28 282,13
Zobowiązania długoterminowe 7 734,39 15 573,15 1 837,80 3 733,76
Zobowiązania krótkoterminowe 14 484,34 484,68 3 441,69 116,21
Kapitał własny 97 609,83 101 816,74 23 193,50 24 411,22
Kapitał zakładowy 21 500,00 21 500,00 5 108,71 5 154,76
Liczba akcji (w szt.) 21 500 000 21 500 000 21 500 000 21 500 000
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,20 0,19 -0,05 0,04
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,20 0,19 -0,05 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,54 4,74 1,08 1,14

 

30234067_Raport_kwartalny_skonsolidowany_QSr_1_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci