Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Capital Partners

18.05.2018

 

Raport bieżący 20/2018

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2018r. Pan Mirosław Kuś przekazał zawiadomienie o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że posiadany przeze mnie udział w ogólnej liczby głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie zmniejszył się poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 18 maja 2018r., zbycie 300.580 akcji poza rynkiem regulowanym w odpowiedzi na ofertę zakupu akcji własnych ogłoszoną przez Capital Partners S.A.;

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1.205.780 akcji, które stanowiły 5,61% w kapitale zakładowym i uprawniały do 1.205.780 głosów, stanowiących 5,61% ogólnej liczby głosów;

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 905.200 akcji, które stanowią 4,21% w kapitale zakładowym i uprawniają do 905.200 głosów, stanowiących 4,21% ogólnej liczby głosów;

4) -;

5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;

6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;

8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;

9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1.205.780 głosów, stanowiących 5,61% ogólnej liczby głosów;

10) Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów z posiadanych aktualnie akcji: 905.200 głosów, stanowiących 4,21% ogólnej liczby głosów."

 

Wróć

Nasi klienci