Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Capital Partners

16.08.2018

 

Raport bieżący 32/2018

Capital Partners S.A. (dalej "Spółka") informuje o powzięciu w dniu 16 sierpnia 2018 r. informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 sierpnia 2018 r. zmiany § 7.1. Statutu Spółki, tj. zmiany kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.000.000 zł i dzieli się na 17.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Powyższe akcje uprawniają do 17.000.000 głosów.

Zmiana kapitału zakładowego wynika z uchwalonego w dniu 11 lipca 2018 r. uchwałą nr 5 NWZ Spółki umorzenia łącznie 4.500.000 akcji, którym odpowiadało łącznie 4.500.000 głosów.

NWZ Spółki w dniu 11 lipca 2018 r. uchwałą nr 6 nadało następujące brzmienie § 7.1. Statutu Spółki:

"§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e. 4.980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

f. (skreślony)"

Tekst jednolity Statutu zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki na najbliższym jej posiedzeniu.

 

Wróć

Nasi klienci