Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Capital Partners

07.09.2018

 

Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN
w tys. EUR

półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
Przychody z działalności podstawowej 10 086,54 14 936,07 2 379,18 3 516,52
Zysk/Strata na działalności podstawowej -8 840,90 10 461,26 -2 085,36 2 462,98
Zysk/Strata przed opodatkowaniem -8 760,66 10 463,01 -2 066,44 2 463,39
Zysk/Strata netto okresu -6 578,14 9 129,00 -1 551,63 2 149,31
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 881,40 -297,66 -1 387,29 -70,08
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 54 856,56 141,63 12 939,39 33,35
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -47 023,22 0,00 -11 091,69 0,00
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie 1 951,95 -156,03 460,42 -36,74
Aktywa razem 56 085,19 117 961,93 12 858,86 28 282,13
Zobowiązania długoterminowe 7 070,89 15 573,15 1 621,17 3 733,76
Zobowiązania krótkoterminowe 483,17 484,68 110,78 116,21
Kapitał własny 48 531,12 101 816,74 11 126,91 24 411,22
Kapitał zakładowy 21 500,00 21 500,00 4 929,38 5 154,76
Liczba akcji (w szt.) 21 500 000 21 500 000 21 500 000 21 500 000
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,31 0,71 -0,07 0,17
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,31 0,71 -0,07 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,26 4,74 0,52 1,14

 

31262216_Oswiadczenie_Zarzadu_dot._spr._finansowego_za_I_pol._2018r.pdf

31262216_Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf

31262216_Skonsolidowane_rozszerzone_spr._fin._za_I_pol._2018r.pdf

31262216_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_w_I_pol._2018r.pdf

 

Wróć

Nasi klienci