Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

City Interactive

28.03.2013


Zarząd City Interactive S.A. informuję , iż w ramach realizacji kolejnych etapów projektu usprawnienia zarządzania własnością intelektualną w Grupie kapitałowej Emitenta, w dniu 27 marca 2013 roku została zawarta pomiędzy spółkami zależnymi Emitenta, tj. CI Games Cyprus Limited z siedzibą na Cyprze ("Zbywca") oraz CI Games IP Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Nabywca"), umowa zbycia znaków towarowych o łącznej wartości 114.087.350 zł /słownie: sto czternaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/, które to znaki towarowe zostały wniesione przez Zbywcę jako wkład niepienieżny (aport) w celu pokrycia objetych przez Zbywcę 2.281.747 udziałów o łącznej wartości 114.087.350 zł w kapitale zakładowym Nabywcy.
W umowie brak jest postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość mogłaby przekroczyć 10% umowy. Postanowienia przedmotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu kontraktów. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych City Interactive S.A.
Jednocześnie Zarząd Emitenta, mając na uwadze aktualną sytuację na Cyprze, informuje, iż spółka zależna CI Games Cyprus Ltd. nie posiada środków pieniężnych na rachunkach bankowych ulokowanych na Cyprze.

Wróć

Nasi klienci