Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

City Interactive

08.04.2013

Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż wedle wstępnych szacunków Spółki:
a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową City Interactive w pierwszym kwartale 2013 roku przekroczyły 75 mln zł;
b) skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej City Interactive w pierwszym kwartale 2013 roku przekroczył
23 mln zł.

Powyższe szacunki zostały przygotowana przez Spółkę przy poniższych założeniach:
Walutą szacunku jest polski złoty. Przychody zrealizowane przez City Interactive S.A. oraz przez spółki zależne Emitenta zostały przeliczone wg kursów średnich (NBP) walut w okresie objętym szacunkiem.
Przychody ze sprzedaży zostały oszacowane w wysokości spodziewanej zapłaty, tzn. pomniejszone o wszystkie udzielone i spodziewane rabaty, zwroty oraz prowizje.
Koszty stałe oszacowano na podstawie kosztów faktycznych poniesiony przez Emitenta w okresie, natomiast koszty zmienne przyjęto na poziomie rzeczywistego kosztu jaki został poniesiony przez Emitenta w stosunku do ilości sprzedanych egzemplarzy, z uwzględnieniem niezafakturowanych do tej pory kosztów. Oszacowano wszystkie spodziewane jednorazowe zdarzenia mające wpływ na poziom kosztów.
Podatek dochodowy przyjęto na poziomie oszacowanego podatku dochodowego od osób prawnych do zapłaty skorygowanego o efekt zmiany w podatku odroczonym.
Zarząd Spółki będzie na bieżąco dokonywał oceny możliwości realizacji szacunków.
Przedstawione szacunki nie podlegały sprawdzeniu przez biegłego rewidenta.
Skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2013r. zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 15 maja br.
Szacunek zysku netto oraz przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej City Interactive za pierwszy kwartał 2013 roku

Wróć

Nasi klienci