Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

City Interactive

10.05.2013

 


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

DANE SKONSOLIDOWANE

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 79 395 9 638 19 022 2 309

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 897 -790 7 403 -189

III. Zysk (strata) brutto 30 432 -2 129 7 291 -510

IV. Zysk (strata) netto 24 201 -2 048 5 798 -491

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 117 5 427 -1 226 1 300

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 562 -8 195 -1 572 -1 963

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 256 -7 3 176 -2

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 577 -2 775 378 -665

IX. Aktywa razem 128 049 69 127 30 653 16 611

X. Aktywa trwałe 43 773 35 480 10 479 8 526

XI. Aktywa obrotowe 84 276 33 647 20 174 8 085

XII. Kapitał własny 63 563 58 357 15 216 14 023

XIII. Kapitał zakładowy 1 265 1 265 303 304

XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 486 10 769 15 437 2 588

XV. Zobowiazania długoterminowe 1 838 333 440 80

XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 62 648 10 437 14 997 2 508

XVII. 128 049 69 127 30 653 16 611

XVIII. Liczba akcji w tys szt 12 650 12 650 12 650 12 650

XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,91 -0,16 0,46 -0,04

XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 5,02 4,61 1,20 1,11

XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/a n/a n/a n/a

DANE JEDNOSTKOWE

XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77 375 7 461 18 538 1 787

XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 383 -1 009 7 279 -242

XXIV. Zysk (strata) brutto 27 921 -2 298 6 690 -550

XXV. Zysk (strata) netto 22 154 -2 213 5 308 -530

XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 235 6 493 -1 254 1 555

XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 544 -7 834 -1 568 -1 876

XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 352 -7 2 960 -2

XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 573 -1 349 137 -323

XXX. Aktywa trwałe 47 469 33 628 11 363 8 081

XXXI. Aktywa obrotowe 80 216 38 256 19 202 9 193

XXXII. Aktywa razem 127 685 71 884 30 566 17 273

XXXIII. Kapitał własny 62 789 58 995 15 031 14 176

XXXIV. Kapitał zakładowy 1 265 1 265 303 304

XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 896 12 889 15 535 3 097

XXXVI. Zobowiazania długoterminowe 1 837 326 440 78

XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 63 059 12 564 15 095 3 019

XXXVIII. Pasywa razem 127 685 71 884 30 566 17 273

XXXIX. Liczba akcji w tys. szt. 12 650 12 650 12 650 12 650

XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,75 -0,17 0,42 -0,04

XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 4,96 4,66 1,19 1,12

XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/a n/a n/a n/a
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

[Dowiedz się więcej]

Wróć

Nasi klienci