Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cormay

10.06.2014

Czas: 10.06.2014

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie sytuacji Grupy PZ Cormay po 1Q2014 oraz perspektyw na kolejne okresy

 

BlueBox, Hermes i Equisse planowo zmierzają do rynkowego debiutu

 

W I kwartale 2014 r. wyraźnie wzrosły zyski Grupy PZ Cormay (zysk brutto +98% rdr), która może pochwalić się sukcesami zarówno w Polsce, jak i na rynkach eksportowych. Szybko zbliżają się terminy rynkowych debiutów nowych analizatorów, a zależna Orphée finalizuje budowę grupy kapitałowej, skupionej na produkcji i dystrybucji w globalnej skali.

 

Podczas konferencji przeznaczonej dla analityków, zarządzających oraz przedstawicieli mediów Grupa PZ Cormay przedstawiła szczegółowe informacje zarówno o osiąganych wynikach finansowych (w tym za minione dwa miesiące II kw.), jak również o nowych analizatorach krwi. Przedmiotem omówienia były również zamierzenia inwestycyjne, których realizacja już trwa lub niedługo się rozpocznie. Uzupełnieniem relacji jest prezentacja, zawierająca szczegółowe dane. Link do niej znajduje się pod tekstem.

 

Efekt konsolidacji

Wielu inwestorów prosiło spółkę o wyjaśnienie różnic między liczbami dotyczącymi I kw. 2013 roku, które zostały opublikowane w raporcie okresowym za I kw. 2013 r. oraz już jako dane porównawcze – w raporcie okresowym za I kw. 2014 r. Różnice wynikają przede wszystkim ze zmiany sposobu księgowej konsolidacji Diesse – z pełnej na metodę praw własności. Powód? Nie doszło jeszcze do pełnego przejęcia włoskiej spółki, a jednocześnie zmieniły się stosowne przepisy międzynarodowych standardów rachunkowych.

Kwestia przekształcenia bilansu jest relatywnie prosta, gdyż chodzi o wyłączenie aktywów i pasywów Grupy Diesse oraz zapisanie wartości inwestycji w jednostkach współkontrolowanych (zapłata za nabyte dotychczas akcje Diesse). W rezultacie wykazana suma bilansowa oczywiście spadła, ale prezentuje lepszą jakościowo strukturę. Jednocześnie znacznie polepszyły się wskaźniki zadłużenia i płynności.

Jeśli chodzi o przepływy pieniężne, oprócz księgowego cofnięcia efektu wprowadzenia „ciężkich” aktywów Grupy Diesse do Grupy PZ Cormay, nastąpiła również zmiana prezentacji wydatków rozwojowych i wpływów z dotacji. O ile w 2013 roku w przepływach operacyjnych widzieliśmy saldo tych wartości, o tyle spojrzenie z 2014 roku na cash flow 2013 roku zawiera już szyk rozwarty, tzn. wydatki nadal znajdują się w przepływach operacyjnych, ale wpływy z dotacji wspierają już wartość przepływów finansowych.

W rachunku zysków i strat zostały odjęte wartości związane z wynikami Grupy Diesse, jakie włoska spółka przedstawiła po I kw. 2013 r. oraz strata nadzwyczajna (0,9 mln PLN), którą Diesse zaksięgowało w poczet I kw. 2013 r. już w późniejszym czasie.

- Diesse poniosło koszty powtórnej dostawy partii produktów dla klienta przez wadliwe szczelne koperty, w jakie pakuje się testy. Jeśli sąd przyzna rację Diesse, dostawca kopert pokryje te koszty, a Diesse wykaże zysk nadzwyczajny. Niemniej, zastaliśmy w Diesse więcej nieoczekiwanych kwestii, jak korektę „pustej” faktury na blisko 0,4 mln EUR czy brak przedłużonych rejestracji produktów na istotnych rynkach, nie mówiąc o przeterminowanych kredytach, choć zapewnieni byliśmy na piśmie o ich braku – wyliczał Tomasz Tuora, Prezes Zarządu PZ Cormay SA i Przewodniczący Rady Dyrektorów Orphée SA.

 tl_files/klienci/nowy/Cormay/10.06 Cormay (1).jpg  

„Wyprostowane” Diesse

- Wspomniane kwestie zostały już wyczyszczone, a Diesse wydaje się dobrze rozwijać. W dalszym ciągu widzimy bardzo ciekawe perspektywy synergiczne – podkreślił Prezes Tuora.

Rzeczywiście, wyniki minionego kwartału robią wrażenie na tle zdecydowanie słabszego od oczekiwań roku 2013. W I kw. 2014 r. Grupa Diesse zanotowała 1,4 mln zł zysku netto (aż 144% zysku netto za cały 2013 r.) i 2,4 mln zł zysku brutto (89%). W pierwszych 3 miesiącach 2014 roku wygenerowała również blisko połowę zysku operacyjnego z 12 miesięcy zeszłego roku.

 

Wyraźne wzrosty zyskowności

W I kw. 2014 r. przychody Grupy PZ Cormay (bez Diesse) przekroczyły 27,1 mln zł (+5% rdr), podczas gdy wynik EBITDA wyniósł 3,7 mln zł (+27%), a zysk operacyjny – 2,7 mln zł (+39%). Marże EBITDA i operacyjna wzrosły rok do roku o 3 pkt. proc., odpowiednio do 14% i 10%. Znaczny wzrost efektywności operacyjnej Grupy PZ Cormay w ujęciu rok do roku to efekt w głównej mierze udanej restrukturyzacji irlandzkiej spółki Innovation Enterprises.

- Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu zniżyły się w I kw. o 1,3 mln zł rok do roku, a ich udział w przychodach ze sprzedaży spadł z 43% w I kw. 2013 r. do 36% w I kw. 2014 r. Ta zmiana ma charakter trwały – wyjaśnił Tomasz Tuora.

Zysk brutto Grupy PZ Cormay wzrósł w I kw. 2014 r. w ujęciu rok do roku o 98%, do 3,4 mln zł. W przeciwieństwie do wyższych poziomów zysku, zysk brutto uwzględnia już przypadający proporcjonalnie zysk jednostkowy Diesse (50%, 0,9 mln zł).

- Skala wzrostu zysku brutto dobrze odzwierciedla wzrost rezultatów Grupy PZ Cormay i wartości dla akcjonariuszy – podkreślił Prezes Tuora.

Ze względu na wyższe rok do roku o 0,9 mln zł naliczenie podatku dochodowego, zysk netto wzrósł w i kw. 2014 r. o 34% rdr  i wyniósł 3,3 mln zł. Skonsolidowany zysk netto na jedną akcję PZ Cormay S.A. również wzrósł o 34% rok do roku.

Na wzrost skonsolidowanych pozycji bilansowych Grupy PZ Cormay rok do roku (31.03.2014 vs. 31.03.2013) największy wpływ miały prowadzone prace rozwojowe (+21,4 mln zł w aktywach trwałych) oraz wzrost stanu gotówki (+21,9 mln zł w aktywach obrotowych), co zostało pokryte po stronie pasywów przede wszystkim wzrostem kapitału własnego. Gotówka na koniec marca br. (55,1 mln zł) ponad dwukrotnie przekraczała wartość oprocentowanych zobowiązań, przez co ważny wskaźnik dług netto do EBITDA za ostatnie 4 kwartały przyjął wartość ujemną (-2). Już jednak nawet przed rokiem Grupa PZ Cormay posiadała znaczną nadpłynność finansową i niskie zadłużenie.

- Gotówka jest nam potrzebna na wprowadzanie do produkcji innowacyjnych produktów, a jednocześnie Orphée jest w trakcie realizacji procesu akwizycyjnego – wyjaśnił Tomasz Tuora.

Warto spojrzeć również na przepływy pieniężne, które często więcej mówią o rzeczywistej kondycji spółki niż rachunek zysków. W części operacyjnej Grupa PZ Cormay wykazała w I kw. 2014 r. +1,7 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 1,6 mln zł na minusie.

- Gdy oczyścimy cash flow operacyjny z wydatków R&D, które z ekonomicznego punktu widzenia powinny znajdować się w części inwestycyjnej, to w I kw. 2014 r. mamy +5,5 mln zł, co jest wynikiem wyższym niż zysk netto. Dla porównania rok wcześniej było to +2,5 mln zł – podkreślił Prezes Tuora.

Czego można spodziewać się w II kw. 2014 roku? Widoczna jest kontynuacja pozytywnych tendencji z I kw. Pokazują to dane sprzedażowe. O ile – przypomnijmy – przychody w I kw. wzrosły rok do roku o 5%, o tyle w okresie kwiecień-maj jest to już 11%.

- Taki wzrost uzyskaliśmy pomimo zamrażania zakupów odczynników przez szpitale w Rosji. Nie da się jednak zapewnić opieki medycznej na dobrym poziomie bez nadrobienia tych zakupów, dlatego spodziewamy się przyspieszenia sprzedaży w Rosji w kolejnych miesiącach. Gdyby konserwatywnie zakładając, sprzedaż w Rosji była od stycznia na poziomie sprzed roku, to wzrost naszej skonsolidowanej sprzedaży za okres styczeń-maj w ujęciu rok do roku wyniósłby prawie 12%. Widzimy także kontynuację wzrostowego trendu sprzedaży w Diesse – powiedział Tomasz Tuora.

Pozostając w sferze finansowej, Prezes Tuora przedstawił zebranym nowego dyrektora finansowego. Od sierpnia br. funkcję tę będzie sprawował pan Grzegorz Jargiełło, który posiada duże doświadczenie zawodowe w tym zakresie, również w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej i grupy kapitałowej notowanej na GPW.

 tl_files/klienci/nowy/Cormay/10.06 Cormay (4).jpg

Rosnący udział na rynku polskim

W dekompozycji segmentowej przychodów i zysku brutto na sprzedaży Grupy PZ Cormay zwiększyło się w I kw. 2014 r. znaczenie biochemii. To efekt pozytywnych zmian w irlandzkiej spółce Innovation Enterprises, która w 2013 r. przechodziła proces restrukturyzacji. Jednocześnie od 2013 roku widać wzrost znaczenia sprzedaży w Polsce, pomimo prężnego wzrostu wartości eksportu.

- Rynek krajowy rośnie o około 7% rocznie, podczas gdy nam w tym roku udaje się rosnąć o 20%. To efekt wzmocnienia zespołu sprzedażowego i lepszego trafiania z ofertą w potrzeby naszych klientów – powiedział Sławomir Blachowski, odpowiadający za sprzedaż Grupy PZ Cormay w Polsce.

- Wyczekujemy wprowadzenia do oferty nowych, własnych analizatorów biochemicznych i hematologicznych o wysokiej przepustowości. Ma nastąpić to już w przyszłym roku i pozwoli nam startować w licznych przetargach, w których obecnie nie mamy co zaproponować. Co ważne, aparaty o dużej przepustowości, jakie kupują średnie i duże laboratoria, mają również wielokrotnie wyższe zapotrzebowanie na materiały zużywalne – dodał Sławomir Blachowski.

Podkreślił, że priorytetowa jest sprzedaż produktów, a nie towarów. Powód jest prosty – marża brutto na sprzedaży dla biochemii czy hematologii to około 60%, podczas gdy dla systemu do próżniowego pobierania krwi Vacuette – 15%.

- Wśród czynników wzrostu w Polsce na kolejne okresy widzimy m.in. wejście na nowe rynki – weterynarii oraz laboratoriów mikrobiologicznych. Widzimy też bardzo duży potencjał we współpracy operacyjnej z Diesse na polu immunologii – wyliczał Sławomir Blachowski.

tl_files/klienci/nowy/Cormay/10.06 Cormay (3).jpg

Ogromne perspektywy w Chinach

W I kw. 2014 r. sprzedaż Grupy PZ Cormay do krajów azjatyckich i Australii wzrosła rok do roku o 9%. Na głównych rynkach, na których koncentruje się Grupa, wzrosty są zdecydowanie większe.

- Wobec przeciętnego kwartału zeszłego roku, w Chinach wzrost w I kw. 2014 r. wyniósł 16%, w Indonezji 83%, a w Australii – 655%. W Chinach w tym roku zamierzamy osiągnąć ponad 30% wzrostu rok do roku. To olbrzymi rynek, warty 3 mld euro. Obecnie mamy tam 26 zarejestrowanych produktów, a do końca czerwca powinniśmy otrzymać 31 kolejnych rejestracji. Na przełomie roku rozpoczniemy proces rejestracji nowych analizatorów Grupy PZ Cormay, które dodatkowo zdecydowanie zwiększą nasze możliwości sprzedażowe – powiedział Paweł Mirosz, odpowiadający za sprzedaż Grupy PZ Cormay w regionie Azji i Pacyfiku.

- Co ważne, wzrosty w Azji są napędzane nie przez sprzedaż analizatorów, ale przez sprzedaż odczynników. Jest to zatem sprzedaż powtarzalna – dodał Paweł Mirosz.

tl_files/klienci/nowy/Cormay/10.06 Cormay (8).jpg

Analizatory moczu OEM

Rozwój oferty Grupy PZ Cormay następuję wielotorowo. PZ Cormay poinformował o podpisaniu umów OEM, dotyczących analizatorów moczu, zarówno w formacie laboratoryjnym, jak i POCT.

- Producent tych analizatorów zabiegał o naszą dystrybucję już dłuższy czas. Przenośny analizator moczu, oparty o suchą chemię i paski diagnostyczne, wszedł do naszej oferty pod markami Cormay i Audit Diagnostics w I kwartale br., a jego sprzedaż rozpoczęła się w kwietniu. Analizator laboratoryjny wejdzie do sprzedaży na przełomie roku – zapowiedział Prezes Tomasz Tuora.

Dodał, że rozszerzenie oferty w zakresie analiz moczu wpisuje się w zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów. Uczestnikom spotkania został zaprezentowany analizator w formacie POCT.

 tl_files/klienci/nowy/Cormay/10.06 Cormay (6).jpg

Nowe własne linie produktowe

Kluczowe dla skokowego wzrostu skali biznesu Grupy PZ Cormay są własne linie produktowe w zakresie biochemii (Equisse), hematologii (Mythic 120/80) oraz POCT (BlueBox). Spółka pozyskała do tej pory 55 mln zł dotacji UE na ich opracowanie i wdrożenie do produkcji, a ich wprowadzenie na rynek jest już bliskie (ze specyfikacjami oraz przewagami konkurencyjnymi analizatorów można zapoznać się w prezentacji, dostępnej pod tekstem).

- Equisse to pierwszy własny analizator biochemiczny PZ Cormay. Otworzy on przed Grupą nowe możliwości biznesowe, gdyż tylko własna technologia pozwala na kompleksową obsługę klientów na najwyższym poziomie i osiąganie wyższych marż – zauważył Wojciech Przybecki, kierownik projektu analizatora Equisse.

- Jestem inżynierem, który współtworzył większość elementów analizatora Equisse. Tym bardziej jestem dumny z tego, że będzie to pod względem technologicznym i funkcjonalnym wiodący analizator biochemiczny w swojej klasie – podkreślił Wojciech Przybecki.

W bieżącym miesiącu moduły analizatora Equisse zostały już zintegrowane, a od września rozpoczną się testy wewnętrzne. Prezentacja handlowa i początek zbierania zamówień nastąpią podczas targów Medica 2014 w listopadzie br. W I połowie 2014 r. ma nastąpić walidacja kliniczna, a po niej – w II połowie 2015 roku – powinna rozpocząć się produkcja analizatora Equisse.

Podczas targów Medica 2014 zaprezentowany publiczności ma być również analizator Mythic 120 (robocza nazwa Hermes Senior), którego produkcja powinna rozpocząć się jeszcze wcześniej – już w I połowie przyszłego roku.

- Dzięki temu analizatorowi wejdziemy do grona wiodących firm w zakresie hematologii. Będzie to też bardzo duże wzmocnienie dotychczasowej oferty, wejście w segment większych laboratoriów, generujących duże wolumeny zamówień na odczynniki. Będziemy oferować aż 30 parametrów, w tym oznaczanie liczby retikulocytów. To wprowadzi nas do grona kilku najlepszych firm z branży – zauważył dr Jacek Stawicki, kierownik projektu linii analizatorów Hermes.

Powstaje również analizator Mythic 80 (Hermes Junior), który będzie istotnie tańszą wersją analizatora Mythic 120, oferującą nieco mniej funkcjonalności oraz niższą przepustowość. Mythic 80 będzie zatem przeznaczony m.in. do mniejszych laboratoriów.

- To odpowiedź na oczekiwania naszych klientów w zakresie lepszych parametrów funkcjonalnych niż obecnie sprzedawana linia analizatorów Mythic – wyjaśnił dr Jacek Stawicki.

Rynkowa prezentacja analizatora Mythic 80 ma nastąpić podczas targów Medica 2015, a jego produkcja powinna rozpocząć się w I połowie 2016 roku.

tl_files/klienci/nowy/Cormay/10.06 Cormay (10).jpg

BlueBox zgodnie z planem

Przygotowanie debiutu rynkowego innowacyjnego analizatora BlueBox odbywa się przy wsparciu dwóch renomowanych, międzynarodowych firm doradczych z zakresu nowych produktów na rynku diagnostycznym. Ich wiedza na temat poszczególnych rynków geograficznych, struktury popytu, trendach oraz przeprowadzane badania ilościowe i jakościowe wnoszą duży wkład w strategię komercjalizacji analizatora BlueBox.

- Dzięki tym analizom powstanie szczegółowa strategia wprowadzenia analizatora BlueBox na globalny rynek. Wiemy już, że do konkretnych krajów wejdziemy w pierwszej kolejności – ujawnił Prezes PZ Cormay SA.

W lutym br. rozpoczęła się industrializacja analizatora BlueBox w austriackiej firmie Wild. Wtedy też, po zamknięciu fazy badawczej, została zorganizowana w laboratorium w Lublinie prezentacja działających prototypów analizatora BlueBox.

- Prace industrializacyjne idą zgodnie z planem, a ich zakończenie ma nastąpić we wrześniu przyszłego roku. Rozpoczęcie masowej produkcji powinno rozpocząć się od 2016 roku. Tu nic się nie zmieniło w ostatnim czasie – zapewnił Tomasz Tuora.

Po zakończeniu pierwszego etapu industrializacji (analiza prototypu), firma industrializacyjna (Wild) przygotowała raport.

- Konkluzja jest taka, że w toku dalszych prac wszystkie moduły prototypu analizatora BlueBox I mają jeszcze dalszy potencjał do optymalizacji pod względem funkcjonalności oraz możliwości i kosztów wytworzenia na skalę masową – powiedział Prezes Tomasz Tuora.

Uczestników spotkania interesowało również plasowanie analizatora BlueBox na tle obecnie najlepszych analizatorów POCT. Innowacyjność produktu PZ Cormay mocno się tu wybija in plus.

- Rozwiązania technologiczne i funkcjonalne potencjalnie konkurencyjnych analizatorów POCT wykazują wiele różnic, w tym fundamentalnych. Pomimo podobieństwa, jakie rysuje się przy ogólnej analizie. Pod wieloma względami, m.in. liczby kroków podejmowanych przez obsługę, łatwości obsługi czy liczby możliwych do zbadania parametrów i precyzji wyników, BlueBox nie ma bezpośredniej konkurencji – wyjaśnił Marcin Izydorzak z zespołu R&D, tworzącego analizator BlueBox.

Zakończyło się już testowanie kaset prototypowych i metod chemicznych. Jesienią br. ma zakończyć się pierwsza faza ich industrializacji (chip do krwi).

- Po rozmowach z ekspertami jednej z największych firm diagnostyki medycznej na świecie zmniejszyliśmy trzykrotnie pojemność chipa, zasysającego kroplę krwi do przeprowadzenia badania. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie wygoda użytkowania dla całego zakresu populacji ludzi. O ile osobiście nie mam problemu z pozyskaniem z palca w jednej próbie większej kropli krwi, o tyle część osób ma. Jednocześnie jeden chip będzie odpowiadał po prostu jednemu panelowi badań (do 7 testów). We wcześniejszych założeniach jeden chip odpowiadał zapotrzebowaniu na próbkę dla trzech paneli badań (do 21 testów), które niekoniecznie będą wykonywane za każdym razem. Przy badaniu mniejszej liczby parametrów, część pobranej krwi nie byłaby potrzebna – wyjaśnił prof. Piotr Garstecki z zespołu R&D, tworzącego analizator BlueBox.

tl_files/klienci/nowy/Cormay/10.06 Cormay (11).jpg

Rusza budowa centrum produkcyjnego

PZ Cormay SA finalizuje program inwestycyjny, którego efektem będzie wprowadzenie do oferty nowych analizatorów. Mają one być wytwarzane wraz z materiałami zużywalnymi oraz obecnie produkowanymi w Maryninie k/Lublina odczynnikami w nowym centrum produkcyjnym na terenie SSE Lublin.

- Finalizujemy umowę z generalnym wykonawcą. Prace budowlane rozpoczną się w lipcu, a ich zakończenie nastąpi latem przyszłego roku. W październiku 2015 r. oczekujemy już pozwolenia na użytkowanie – zakomunikowała Agnieszka Mazur, Dyrektor ds. Inwestycji Grupy PZ Cormay.

tl_files/klienci/nowy/Cormay/10.06 Cormay (12).jpg

Pozyskanie kapitału w Orphée S.A.

W I kw. 2013 r. Orphée SA nabyła 50% Diesse oraz spółki w Irlandii, Rosji i na Białorusi, które wcześniej były bezpośrednio spółkami zależnymi PZ Cormay SA (reorganizacja Grupy PZ Cormay, planowana od 2012 r.). Do końca czerwca br. ma nastąpić również zakup przez Orphée aktywów produkcyjno-dystrybucyjnych PZ Cormay SA w Polsce, a do końca roku ma wyjaśnić się sytuacja programu akwizycyjnego.

- Na zrealizowanie dalszych inwestycji, co już wcześniej sygnalizowaliśmy, potrzebujemy w Orphée około 40 mln zł. Będziemy je pozyskiwać zarówno poprzez emisje akcji, jak i emisję obligacji. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom indywidualnych akcjonariuszy, zaplanowaliśmy również emisje publiczne przeznaczone dla nich – zakomunikował Prezes Tuora.

Wyjaśnił, iż Ipopema Securities przeprowadzi emisję akcji w trybie private placement dla inwestorów finansowych. Natomiast Invista DM przeprowadzi publiczną emisję akcji (memorandum) Orphée dla inwestorów indywidualnych. Broker ten przeprowadzi również publiczną emisję obligacji PZ Cormay SA (memorandum) dla drobnych inwestorów, a pieniądze z tej emisji zostaną następnie pożyczone Orphée przez PZ Cormay. PZ Cormay SA zamierza posiadać wciąż >50% akcji Orphée, więc będzie uczestniczyć w przyszłych emisjach akcji Orphée.

Jeden z uczestników spotkania zapytał wprost Prezesa Tuorę, czy osobiście weźmie udział w emisji akcji Orphée.

- Oczywiście, że tak – odpowiedział bez wahania Tomasz Tuora.

 

Do pobrania:

Prezentacja z konferencji [Tutaj]

Raport okresowy Grupy PZ Cormay za 1Q2014 [Tutaj]

tl_files/klienci/nowy/Cormay/10.06 Cormay (8).jpg

Wróć

Nasi klienci