Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Gant

25.02.2013

Zgodnie z § 5 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Gant Development S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2013 r. powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 22 lutego 2013 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii T Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii ZB. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego jest następstwem uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 31.01.2013 r.
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 31.01.2013 r. § 7a Statutu Emitenta brzmi następująco: Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów) złotych w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
1.nie więcej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000,00 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r., przez posiadaczy obligacji zamiennych serii ZA wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r.
2. nie więcej niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.01.2013r., przez posiadaczy obligacji zamiennych serii ZB wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.01.2013r.

Wróć

Nasi klienci