Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

27.02.2018

 

Raport bieżący z plikiem 6/2018

Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka, Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 26.02.2018 roku Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały nr 1/2018, po rozpatrzeniu rekomendacji Komitetu Audytu dokonała wyboru biegłego rewidenta Poland Audit Services Sp. z o.o. (Crowe Horwath) z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3790 celem zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki za rok 2017 r. i sprawozdania skonsolidowanego Spółki za rok 2017 r. Emitent korzystał z usług Poland Audit Services Sp. z o.o. (Crowe Horwath) do badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2015 i 2016.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 26.02.2018 roku uchwałą nr 3/2018 ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego raportu.

29762386_STATUT_HOLLYWOOD_S.A._-_tj._z_26.02.2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci