Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

30.04.2019

 

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 110334 98710 25858 23255
II.Zysk/ strata na działalności operacyjnej 1576 2508 369 591
III.Zysk/strata przed opodatkowaniem -1002 -308 -235 -73
IV.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8959 5328 2100 1255
V.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -6693 6640 -1569 -1564
VI.Przepływy środków z działalności finansowej -3892 1903 -912 -448
VII.Aktywa razem 233325 220491 54262 52864
VIII.Kapitał własny jednostki 118620 119625 27586 28681
IX.Kapitał podstawowy 50164 50164 11666 12027
X.Zysk/strata na jedną akcję zwykłą -0,0386 -0,0045 -0,0090 -0,0011

 

33122418_GK_Hollywood_SA_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2018_podpisane.pdf

33122418_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_HOLLYWOOD_za_rok_2018.pdf

33122418_Sprawozdanie_Zarzadu__z_dzialalnosci__Spolki_i_GK_za_2018rok.pdf

 

Wróć

Nasi klienci