Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

06.05.2019

 

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2018 2017 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 110334 98710 25858 23255
Zysk/strata na działalności operacyjnej 1576 2508 369 591
Zysk/strata przed opodatkowaniem -1002 -308 -235 -73
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8959 5328 2100 1255
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -6693 6640 -1569 -1564
Przepływy środków z działalności finnasowej -3892 1903 -912 -448
Aktywa razem 233325 220491 54262 52864
Kapitał własny jednostki 118620 119625 27586 28681
Kapitał podstawowy 50164 50164 11666 12027
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą -0,0386 -0,0045 -0,0090 -0,0011

 

33160322_GK_Hollywood_SA_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2018_podpisane.pdf

33160322_Informacja_dotyczaca_korekty.pdf

33160322_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_HOLLYWOOD_za_rok_2018.pdf

33160322_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_GK_za_2018r_po_korekcie.pdf

 

Wróć

Nasi klienci