Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

15.05.2019

 

Raport bieżący 9/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r., Zarząd Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki - działając w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 15.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych serii L, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych serii L oraz (iii) zmiany Statutu Spółki ("Uchwała WZ") - podjął uchwałę w sprawie ustalenia ostatecznej liczby oferowanych akcji Spółki na okaziciela serii L.

W treści przywołanej uchwały Zarząd Spółki postanowił, że ostateczna liczba zaoferowanych do objęcia akcji Spółki serii L wynosić będzie 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji ("Akcje Serii L").

Ponadto, w efekcie przeprowadzenia procedury określonej w § 1 ust. 9 - 12 Uchwały WZ, Zarząd Spółki zdecydował o zaoferowaniu objęcia 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) Akcji Serii L spółce 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée, utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem luksemburskim ("Concordia"), a także podjęciu wszelkich koniecznych czynności zmierzających do zawarcia z Concordia umowy objęcia 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) Akcji serii L, za cenę emisyjną w kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w zamian za wkład pieniężny w odpowiedniej wysokości.

 

Wróć

Nasi klienci