Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

30.05.2019

 

Raport bieżący 14/2019

Zarząd Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu ("Spółka"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki na okaziciela serii L ("Akcje Serii L").

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Umowa objęcia Akcji Serii L została zawarta w dniu 16 maja 2019 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji Serii L nie przeprowadzono ich przydziału. Zarząd Spółki w efekcie przeprowadzenia procedury określonej w § 1 ust. 9 - 12 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 15.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych serii L, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych serii L oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, zdecydował o zaoferowaniu objęcia 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) Akcji Serii L spółce 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée, utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem luksemburskim ("Concordia"). Umowa objęcia Akcji Serii L została zawarta w dniu 16 maja 2019 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk Akcji Serii L.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 10.000.000 sztuk Akcji Serii L.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia, objęto 10.000.000 sztuk Akcji Serii L.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena emisyjna jednej Akcji Serii L wynosiła 1,00 zł (słownie jeden złoty).

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii L. Natomiast jeden podmiot wyraził wolę objęcia Akcji Serii L oraz została zawarta jedna umowa objęcia Akcji Serii L, zgodnie z którą obejmującym była spółka Concordia.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje Serii L na podstawie umowy objęcia zawartej w dniu 16 maja 2019 r. zostały objęte przez 1 podmiot - spółkę Concordia.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii L nie była przedmiotem subemisji.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty.

Szacowana wysokość kosztów przeprowadzenia emisji Akcji Serii L wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Są to koszty wynikające z kosztów usług notarialnych oraz usług doradztwa prawnego. Spółka nie przeprowadzała oferty, a emisja Akcji Serii L nie była przedmiotem subemisji toteż Spółka nie poniosła kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty ani wynagrodzeniem subemitentów. Spółka nie poniosła także kosztów związanych ze sporządzeniem prospektu emisyjnego ani kosztów promocji oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii L przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,008 zł czyli poniżej jednego grosza.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych (dla przypadku, w którym do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności):

Nie dotyczy. Akcje Serii L zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

 

Wróć

Nasi klienci