Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

26.07.2019

 

Raport bieżący 20/2019

Zarząd spółki pod firmą HOLLYWOOD spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu (dalej jako "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 26 lipca 2019 r. Spółka oraz niektórzy inni Akcjonariusze Spółki, mianowicie: Adam Andrzej Konieczkowski, Pracosław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierpcu, 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu, Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, Hindenfield Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, Robert Aleksander Ignatiuk, Grzegorz Kunda, Karol Filip Kunda, Renata Kunda, Eugeniusz Łapawa, Danuta Maria Łapawa, Andrzej Malinowski, Mariusz Grzegorz Miszta oraz Arkadiusz Półgrabski zawarli pisemne porozumienie w sprawie wykonywania praw z akcji Spółki ("Porozumienie"), spełniające kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"). Spółka przystąpiła do Porozumienia po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w tym przedmiocie i wyrażeniu zgody na przystąpienie Spółki do Porozumienia.

Strony Porozumienia posiadają łącznie ponad 90% ogólnej liczby głosów w Spółce i zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki, a także do współdziałania w zakresie nabywania akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki ("Akcjonariusze Mniejszościowi") i zniesienia dematerializacji akcji Spółki. Działania stron Porozumienia docelowo mają doprowadzić do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Strony Porozumienia zobowiązały się do współpracy w zakresie podejmowania działań ukierunkowanych ostatecznie na nabycie wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu Akcjonariuszy Mniejszościowych poprzez przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki zgodnie z Ustawą o Ofercie. Po nabyciu przez strony Porozumienia akcji Spółki reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji - wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu, a po złożeniu wspomnianego wniosku - wystąpienia do Giełdy Papierów Wartościowych ("GPW") z wnioskiem o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Strony Porozumienia zobowiązały się także do dokonanie zamiany wszystkich istniejących w Spółce akcji na okaziciela na akcje imienne oraz do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Spółki i wykonywania prawa głosu zgodnie z celem zawartego Porozumienia. Porozumienie zawiera także ustalenia w przedmiocie warunków wykonywania prawa żądania sprzedaży (Drag-Along), jak też warunków wykonywania prawa przyłączenia (Tag-Along).

Wykonanie postanowień Porozumienia zostało zabezpieczone karami umownymi i sumami gwarancyjnymi, które, w przypadku naruszeń, obciążać będą także Spółkę. Strony Porozumienia wprowadziły także kary umowne za złożenie nieprawdziwych oświadczeń. Wysokość kar umownych i sum gwarancyjnych zależy od rodzaju naruszenia, wynoszą jednak nie mniej niż 100.000,00 złotych.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

26.07.2019 r. Maria Kopytek Członek Zarządu

26.07.2019 r. Rafał Wójcik Wiecprezes Zarządu

 

Wróć

Nasi klienci