Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

05.12.2019

 

Raport bieżący 36/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 19 września 2019 r. Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu (dalej jako "Spółka") niniejszym informuje,

iż Spółka uzyskała informację o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny,

w dniu 19 listopada 2019 r. postanowienia (dalej jako "Postanowienie") o oddaleniu zażalenia Spółki złożonego na postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy, z dnia 11 września 2019 r., na mocy którego udzielono zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę (dalej jako "Uchwała nr 3"), poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały nr 3.

W ocenie Spółki fakt wydania Postanowienia nie wpływa na ważność oraz skuteczność wcześniej podjętych czynności dokonanych w oparciu o Uchwałę nr 3. Co więcej, również Sąd Apelacyjny w Łodzi przedstawił w uzasadnieniu do Postanowienia twierdzenia, z których można wnioskować, iż zdaniem Sądu Uchwała nr 3 została już przez Zarząd Spółki wykonana, a tym samym dokonał się proces nabycia akcji własnych realizowany w związku z przedmiotową decyzją Walnego Zgromadzenia Spółki.

W konsekwencji - uwzględniając również powszechnie obowiązujące przepisy prawa - powinno pozostawać bezspornym, iż w wyniku rozliczenia w dniu 19 września 2019 r. transakcji dotyczącej akcji Spółki dokonanej w ramach przymusowego wykupu realizowanego w oparciu o art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ogłoszonego w dniu 16 września 2019 r. przez Spółkę oraz niektórych jej akcjonariuszy, Spółka nabyła łącznie 1.473.130 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, reprezentujących 2,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.473.130 głosów, co stanowi 1,90% ogólnej liczby głosów w Spółce (o czym informowano w raporcie bieżącym nr 32/2019 z dnia 23 września 2019 r.).

W konsekwencji wydania Postanowienia, postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 września 2019 r. stało się prawomocne. Tym niemniej, w przypadku zmiany okoliczności, Spółka będzie rozważała podjęcie działań umożliwiających uchylenie lub zmianę przywołanego orzeczenia.

 

Wróć

Nasi klienci