Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

22.01.2020

 

Raport bieżący 2/2020

Zarząd Spółki Hollywood Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 w dniu 30 kwietnia 2020r.

2. . Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe - w dniu 30 września 2020r.

3. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

- raport za I kwartał 2020r. - w dniu 01 czerwca 2020r.

- raport za III kwartał 2020r. - w dniu 27 listopada 2020r.

Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie"), Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019r. oraz II kwartał 2020r.

 

Wróć

Nasi klienci