Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

20.08.2020

 

Raport bieżący 45/2020

Zarząd K2 Internet S.A. [dalej: Emitent] przekazuje do wiadomości publicznej wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres pierwszego półrocza 2020 (okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku).

* Przychody ze sprzedaży usług:

54,2 mln zł wobec 50,4 mln zł w I poł. 2019 (wzrost o 3,8 mln zł);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

3,4 mln zł wobec -1,9 mln zł w I poł. 2019 (wzrost o 5,3 mln zł);

* EBITDA:

6,8 mln zł wobec 1,9 mln zł w I poł 2019 (wzrost o 4,9 mln zł).

W ujęciu kwartalnym:

* I kwartał 2020 (dane opublikowane w raporcie okresowym za I kw. 2020) - Przychody: 27,0 mln zł, EBIT: 1,5 mln zł, EBITDA: 3,2 mln zł;

* II kwartał 2020 - Przychody: 27,2 mln zł, EBIT: 1,9 mln zł, EBITDA: 3,6 mln zł.

Zarząd Emitenta zwraca uwagę na pozytywne efekty podjętych działań optymalizacyjnych i rozwojowych, które zaowocowały istotną poprawą rentowności w ujęciu rok do roku, co przy jednoczesnym wzroście przychodów pozwoliło osiągnąć zdecydowanie wyższe wyniki finansowe niż przed rokiem.

Poprawa wyniku operacyjnego i EBITDA wynika w głównej mierze z obniżenia bazy kosztowej i poprawy zyskowności sprzedaży w ślad za wzrostem skali działalności, zwłaszcza w segmencie Fabrity (IT dla biznesu). Efekty pandemii COVID-19 w przypadku tego segmentu można uznać za umiarkowane w okresie pierwszego półrocza 2020, podczas gdy w samym II kwartale pandemia miała już pozytywny wpływ na osiągane rezultaty.

W segmencie Agencyjnym, zgodnie z przewidywaniami, efekt pandemii był wyraźnie negatywny, a w segmencie Oktawave (wsparcie transformacji cyfrowej, chmura obliczeniowa) miało miejsce przejściowe spowolnienie wzrostu.

Działania Zarządu Emitenta w kolejnych okresach sprawozdawczych nakierowane są na maksymalne wykorzystanie możliwości rynkowych i trendów, jakie przyspieszyła pandemia COVID-19, w szczególności w zakresie transformacji cyfrowej firm, automatyzacji ich procesów biznesowych i rozwiązań e-commerce.

Zarząd Emitenta ocenia perspektywy możliwych do wypracowania rezultatów drugiego półrocza 2020 bardziej optymistycznie niż po zakończeniu I kw. 2020. Jednocześnie Zarząd dostrzega czynniki ryzyka związane z niestabilnością otoczenia rynkowego.

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w półrocznym skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej K2 Internet, którego publikację zaplanowano na 27 sierpnia 2020 r.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler - Starszy Specjalista ds. Relacji inwestorskich.

 

Wróć

Nasi klienci