Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

01.09.2020

 

Raport bieżący 47/2020

Zarząd K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w godzinach wieczornych w dniu 31 sierpnia 2020 r. wpłynęło do Fabrity sp. z o.o. - spółki zależnej od Emitenta, wezwanie z dnia 31 sierpnia 2020 r. (dalej: "Wezwanie") do zapłaty kary umownej w wysokości: 3 367 079,19 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewiętnaście groszy) - w terminie 7 dni od dnia otrzymania Wezwania.

Roszczenie o zapłatę kary umownej zawarte w Wezwaniu opiera się na rzekomym opóźnieniu Fabrity sp. z o.o. w realizacji usług serwisowych na podstawie zawartej umowy o usługi serwisowe systemu informatycznego (zwanej dalej "Umową Serwisową").

W ocenie Zarządu Emitenta oraz Fabrity sp. z o.o. wnioskowana kwota roszczenia objęta Wezwaniem jest bezpodstawna zważywszy na przebieg realizacji Umowy Serwisowej oraz wartość świadczonych na jej podstawie usług.

Zarząd Emitenta oraz Fabrity sp. z o.o. podejmuje działania dla wyjaśnienia sytuacji oraz doprowadzenia do wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego dla ochrony interesów spółki.

Emitent przekazuje niniejszy Raport do publicznej wiadomości, ze względu na zakwalifikowanie przez emitenta informacji o Wezwaniu jako informacji poufnej zgodnie z definicją określoną w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler - Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich.

 

Wróć

Nasi klienci