Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

24.09.2020

 

Raport bieżący z plikiem 48/2020

Zarząd K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż działając w wykonaniu upoważnienia do nabycia Akcji w celu ich umorzenia, udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą numer 22 z dnia 16 czerwca 2015 roku, zmienionego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 20 z dnia 18 czerwca 2019 r. Spółka nabyła w terminie 16-17 września 2020 w szeregu transakcji podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 1350 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, reprezentujących łącznie ponad 0,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ponad 0,05 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A.

Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez Dom Maklerski mBanku (adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa), prowadzonym przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa).

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 167.377 akcji własnych K2 Internet S.A., stanowiących ponad 6,73% kapitału zakładowego i reprezentujących ponad 6,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zwraca się uwagę, że z posiadanej liczby akcji własnych - 166.027 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) reprezentujących łącznie ponad 6,68% ogólnej liczby głosów jest obecnie przedmiotem procedury ich umorzenia na postawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.

Nabywanie akcji własnych przez Spółkę realizowane jest w ramach kontynuacji programu skupu akcji własnych z dnia 27 kwietnia 2018 r. ogłoszonego przez Spółkę raportem bieżącym nr 19/2018, w ramach którego w związku z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2019 r. wskazaną powyżej, okres trwania tego programu został przedłużony do dnia 30 lipca 2024 r. Do wynagrodzenia za nabywane akcje w ramach tego programu skupu nie ma zastosowania Limit 1,5 MLN o, którym mowa w par 4 lit c) Programu.

37223284_Zal._do_RB_48_2020_Skup_akcji_16_09_17_09_2020.pdf

 

Wróć

Nasi klienci