Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

08.10.2020

 

Raport bieżący 54/2020

Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez Agencję UE "FRONTEX - European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) umowę ramową pod nazwą Multiple Framework Contract with Reopening of Competition for the Provision of Software Development Services (TED document ID - 2019/S 165-403964) o nr: Frontex/OP/300/2019/SB z dnia 6 października 2020 r. (Umowa ramowa) zawartą ze spółką zależną K2 Internet S.A. - Fabrity Sp. z o.o. (Fabrity).

Umowa jest umową ramową, a jej przedmiotem jest dostawa usług rozwoju oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia wysoko wykwalifikowanego personelu projektowego i wysokich standardów w zakresie stosowanych metodyk i narzędzi w złożonych procesach produkcji oprogramowania. Usługi mają być świadczone na podstawie umów wykonawczych, których warunki są określone w Umowie ramowej. Zawieranie umów wykonawczych na konkretne prace związane z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania prowadzone będzie w trybie konkurencji ("opening of competition"), w ramach którego partnerzy, którzy zawarli ww. Umowę ramową otrzymywać będą zapytania i składać będą oferty.

Umowy ramowe zawarło 6 firm, które przedstawiły najkorzystniejsze warunki jakościowe i cenowe, mające zastosowanie w umowach wykonawczych. W postępowaniu wpłynęło 17 ofert wykonawców oraz konsorcjów, w tym od największych globalnych i międzynarodowych firm działających na rynku ICT. Zawarcie Umowy ramowej nie gwarantuje żadnemu z partnerów uzyskania przychodów ani prawa do wyłączności na świadczenie określonego rodzaju usług i nie stanowi zobowiązania FRONTEX do zamówienia u nich usług.

Umowa ramowa zawarta jest na okres 24 miesięcy i jest przedłużana w sposób automatyczny dwukrotnie na okres kolejnych 12 miesięcy, o ile jedna ze stron umowy nie poinformuje drugiej strony o braku woli przedłużenia umowy, co najmniej na 3 miesiące przed końcem aktualnego okresu ważności umowy.

Maksymalna kwota usług, które mogą być zamówione w ramach umów wykonawczych w okresie trwania Umowy ramowej wynosi 16 mln EUR netto. FRONTEX zastrzega prawo do podniesienia całkowitego limitu wartości usług na podstawie zapisów zgodnych z Regulacją Finansową.

Umowa ramowa przewiduje mechanizm rekompensaty na rzecz FRONTEX za każdy dzień opóźnienia w dostawie usług, będących przedmiotem umów wykonawczych (tzw. "liquidated damages"), kalkulowanej jako 30% od wartości przedmiotu dostawy określonego w umowie wykonawczej, którego dotyczy opóźnienie, przypadającej na 1 dzień bazowego harmonogramu opracowania tego przedmiotu dostawy określonego w umowie wykonawczej. FRONTEX nie jest w ramach umowy zobowiązany do wykonania procedury naliczenia tej rekompensaty w przypadku każdego opóźnienia zawinionego przez wykonawcę.

W 2016 i w 2017 roku Fabrity zawarło z FRONTEX dwie czteroletnie umowy ramowe o zbliżonej konstrukcji, które dotyczyły usług rozwoju i utrzymania oprogramowania, w węższych niż obecna umowa ramowa obszarach, tj. oprogramowania na platformie Microsoft SharePoint oraz rozwiązań Business Intelligence z wykorzystaniem produktów Microsoft. Wartości maksymalne usług, które mogły być dostarczone przez wykonawców w ramach umów wykonawczych, wynosiły w tych umowach ramowych odpowiednio 2,65 mln EUR i 600 tys. EUR netto. W ramach realizacji umów wykonawczych zawartych na podstawie tych umów ramowych, Fabrity do końca trzeciego kwartału 2020 roku dostarczyło usługi o łącznej wartości przekraczającej 2 mln EUR netto.

Za kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą przyjęto prawdopodobieństwo przekroczenia 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy K2 Internet przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2019.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler - Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich.

 

Wróć

Nasi klienci