Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

12.03.2018

Raport bieżący 3/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 marca 2018 r. zawarł z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank"):

1) Aneks do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30 września 2016 r., którego przedmiotem jest w szczególności podwyższenie kwoty limitu z 8.191.000,00 zł do 41.000.000,00 zł, wydłużenie okresu kredytowania do dnia 11 marca 2021 r. oraz zmiany innych postanowień umowy oraz

2) Umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.450.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 marca 2020 r. przeznaczonego na refinansowanie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Emitenta w DNB Bank Polska S.A.

Celem umów jest przede wszystkim refinansowanie zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na podstawie umów kredytowych zawartych z DNB Bank Polska S.A.

W ramach Umowy limitu kredytowego wielocelowego Bank przyznał Emitentowi sublimity na: (i) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 16.000.000,00 zł, (ii) kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 16.200.000,00 zł, przeznaczony na rozliczenie akredytyw dokumentowych wystawionych ze zlecenia Emitenta przez DNB Bank Polska S.A. oraz (iii) akredytywy dokumentowe w EUR i USD oraz na kredyt odnawialny, który może zostać wykorzystany w walutach EUR i USD, wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez Bank wpłat z akredytyw - do kwoty 25.000.000,00 zł.

Kredyty zaciągnięte na podstawie Umowy limitu kredytowego wielocelowego są oprocentowane wg stawek odpowiednio WIBOR 1M, LIBOR (EUR) 1M lub LIBOR (USD) 1M + marża banku; kredyt inwestycyjny jest oprocentowany wg stawki WIBOR 1M + marża banku.

Zabezpieczenie spłaty kredytów stanowią:

1) hipoteka umowna łączna do kwoty 65.175.000,00 zł na przysługującym Emitentowi prawie własności nieruchomości położonych w Starym Brześciu,

2) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia tych nieruchomości,

3) przelew wierzytelności handlowych na kwotę nie niższą niż 11 .000.000,00 zł netto,

4) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia cargo towarów w trakcie transportu morskiego ("na wodzie"),

5) weksle in blanco z wystawienia Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi,

6) poręczenie na zasadach ogólnych udzielone przez TRINO Spółkę z o.o. (jednostka zależna Emitenta do kwoty 61.500.000,00 zł (dla Umowy limitu kredytowego wielocelowego) oraz 3.675.000,00 zł (dla Umowy kredytu inwestycyjnego).

Umowy zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Wróć

Nasi klienci