Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

19.03.2018

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 300 764 263 591 70 856 60 240
Zysk na działalności operacyjnej 5 662 18 230 1 334 4 166
EBITDA* 14 389 25 708 3 390 5 875
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 927 13 904 1 161 3 178
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach, rozwodniona) 10 589 100 9 255 542 10 589 100 9 255 542
Zysk na jedną akcję w zł (rozwodniony) 0,47 1,50 0,11 0,34
Rzeczowe aktywa trwałe 137 932 77 735 33 070 17 571
Zapasy 73 955 54 490 17 731 12 317
Należności 48 063 46 684 11 523 10 552
Środki pieniężne 20 789 22 102 4 984 4 996
Aktywa razem 288 740 207 851 69 227 46 983
Kapitał zakładowy 10 589 10 589 2 539 2 394
Kapitał własny 119 743 123 462 28 709 27 907
Zobowiązania długoterminowe 60 259 11 352 14 447 2 566
Zobowiązania krótkoterminowe 102 744 68 361 24 634 15 452
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 671 16 614 5 577 3 797
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -72 975 -24 274 -17 192 -5 547
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 47 991 20 977 11 306 4 794

 

29922538_Grupa_Mercator_Raport_Lad_Korporacyjny_2017.pdf

29922538_Grupa_Mercator_Raport_Niefinansowy_2017.pdf

29922538_Grupa_Mercator_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_2017.pdf

29922538_Grupa_Mercator_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2017.pdf

29922538_Mercator_List_do_Akcjonariuszy_2017.pdf

29922538_Sprawozdanie_z_badania_skonsol.MM.pdf

 

 

 

Wróć

Nasi klienci