Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

19.03.2018

Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 235 542 187 108 55 491 42 761
Zysk na działalności operacyjnej 2 085 6 748 491 1 542
EBITDA (*) 3 899 8 213 919 1 877
Zysk netto 5 098 9 628 1 201 2 200
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach, rozwodniona) 10 589 100 9 255 542 10 589 100 9 255 542
Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,48 1,04 0,11 0,24
Długoterminowe aktywa finansowe 45 017 45 010 10 793 10 174
Zapasy 56 393 39 166 13 521 8 853
Należności 44 773 38 962 10 735 8 807
Środki pieniężne 15 045 2 738 3 607 619
Aktywa razem 205 997 165 323 49 389 37 370
Kapitał zakładowy 10 589 10 589 2 539 2 394
Kapitał własny 104 210 100 229 24 985 22 656
Zobowiązania długoterminowe 17 871 7 541 4 285 1 705
Zobowiązania krótkoterminowe 80 786 54 605 19 369 12 343
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 563 -3 049 4 844 -697
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 734 -21 766 -1 822 -4 974
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -522 24 804 -123 5 669

 

29922544_Mercator_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2017.pdf

29922544_Mercator_List_do_Akcjonariuszy_2017.pdf

29922544_Mercator_Raport_Lad_Korporacyjny_2017.pdf

29922544_Mercator_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2017.pdf

29922544_Sprawozdanie_z_badania_jedn._MM.pdf

 

Wróć

Nasi klienci