Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

19.03.2018

Raport bieżący z plikiem 6/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Spółka") niniejszym koryguje treść załącznika do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 16 marca 2018 r. (Projekty uchwał) w związku z zawartymi w nim omyłkami:

• w nagłówku zamiast "Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 14 kwietnia 2018 r." winno być: "Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 r.",

• w tytule uchwały nr 1, uchwały nr 2 i uchwały nr 3 zamiast "z dnia 14 kwietnia 2018 r." winno być: "z dnia 12 kwietnia 2018 r.",

• w uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad w punkcie 4) zamiast "podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;" winno być: "podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym;"

Prawidłowe projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

29923702_2018_6_Korekta_zalacznik_projekty_uchwal.pdf

 

Wróć

Nasi klienci