Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

22.03.2018

Raport bieżący z plikiem 8/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22 marca 2018 r. otrzymał od Pana Wiesława Żyznowskiego ("Akcjonariusz"), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 r. punktu dotyczącego powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad został dołączony do wniosku akcjonariusza.

Do wniosku Akcjonariusz dołączył następujące uzasadnienie: "Wniosek niniejszy jest uzasadniony złożeniem przez Pana Wojciecha Armułę rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. Z chwilą wygaśnięcia jego mandatu, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzić będzie tylko czterech członków, tj. mniej niż wymagane dla spółki publicznej na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych."

W związku z powyższym Zarząd Emitenta ogłasza zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 r.:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;

2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) zatwierdzenie porządku obrad;

4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym;

5) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;

6) zamknięcie obrad.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przekazany przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29959318_2018_8_Zalacznik_Projekt_uchwaly_zgloszony_przez_akcjonariusza.pdf

 

Wróć

Nasi klienci