Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

04.04.2018

Raport bieżący 9/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Kossan Latex Industries (M) SDN. BHD. ("Kossan") z siedzibą w Klang, Malezja w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r. wyniosła 31.485.250,69 zł, tj. przekroczyła 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Jednostkową umową o największej wartości spośród umów zawartych z Kossan w ww. okresie jest umowa sprzedaży stwierdzona fakturą z dnia 23 stycznia 2018 r., której stronami są Kossan jako sprzedający i Emitent jako kupujący, a przedmiotem jest sprzedaż rękawic za cenę 119.760,00 USD, tj. 407.615,14 zł według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy. Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu.

 

Wróć

Nasi klienci