Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

15.05.2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 89 113 73 586 21 327 17 157
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 4 771 1 721 1 142 401
EBITDA* 7 637 3 746 1 828 873
Zysk brutto 5 705 1 600 1 365 373
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 4 910 10 1 175 2
Średnio ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
Zysk na jedną akcję 0,46 0,00 0,11 0,00
Rzeczowe aktywa trwałe 156 645 84 841 37 221 20 105
Zapasy 65 219 57 606 15 497 13 651
Należności 55 029 49 816 13 076 11 805
Aktywa razem 319 359 221 015 75 884 52 376
Kapitał własny 126 756 122 268 30 119 28 975
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 192 603 98 747 45 765 23 401
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 150 -2 193 -993 -511
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 061 -10 440 -4 562 -2 434
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 160 13 000 8 654 3 031

 

30379442_Grupa_Mercator_Medical_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Q1_2018.pdf

30379442_MMSA_jednostkowa_informacja_finansowa_Q1_2018.pdf

30379442_Raport_kwartalny_Grupa_Mercator_Medical_Q1_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci