Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

17.05.2018

Raport bieżący 14/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS wpisał do Rejestru Przedsiębiorców zmianę statutu Emitenta wynikającą z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 kwietnia 2018 r., polegającą na dodaniu w § 5 statutu nowego ust. 8 w brzmieniu: "8. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 120.000,00 (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty 00/100) każda. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B, C, D i E emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2018 r.".

 

Wróć

Nasi klienci