Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

29.08.2018

Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN
w tys. EUR

półrocze / 2018 półrocze / 2018 półrocze / 2018 półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 543 177 414 34 973 41 848
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 1 820 9 469 428 2 234
EBITDA* 5 955 15 763 1 402 3 718
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 866 5 546 204 1 308
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach) 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
Rozwodniony zysk na 1 akcję 0,08 0,52 0,02 0,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 320 -19 768 -1 253 -4 663
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 540 -30 409 -5 778 -7 173
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 235 41 248 5 000 9 729
Stan na 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018
Aktywa razem 233 387 339 540 55 220 77 848
Kapitały własne 117 740 129 852 27 858 29 772

 

31186599_Oswiadczenia_Zarzadu_GM_HY_2018.pdf

31186599_Oswiadczenia_Zarzadu_MM_1H2018.doc

31186599_Raport_polroczny_Mercator_Medical_2018_final.pdf

31186599_Raport_przeglad_GK_MM_HY_2018.pdf

31186599_Raport_przeglad_JSF_MM_HY_2018.pdf

31186599_SF_MM_jednostkowe_MSR_HY_2018.pdf

31186599_SF_MM_skonsolidowane_MSR_HY_2018.pdf

 

 

Wróć

Nasi klienci