Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

13.09.2018

Raport bieżący 21/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że łączna wartość umów sprzedaży (dostawy) zawartych przez Emitenta oraz przez Mercator Medical (Thailand) Ltd. (jednostkę zależną od Emitenta) z Cardinal Health Global Trade z siedzibą w Dublin, Ohio, USA ("Cardinal") w okresie 12 ostatnich miesięcy wyniosła, w przeliczeniu na złote, 33.601.927,77 zł, tj. przekroczyła 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Jednostkową umową o największej wartości spośród zawartych w tym okresie umów jest umowa sprzedaży rękawic nitrylowych z dnia 15 sierpnia 2018 r., której stronami są Mercator Medical (Thailand) Ltd. jako sprzedawca i Cardinal jako kupujący, a przedmiotem jest sprzedaż rękawic za cenę 81.000 USD, tj. 305.920,80 zł zł według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia tej umowy. Umowy zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Wróć

Nasi klienci