Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

15.11.2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 288 702 224 996 67 874 52 858
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 13 006 3 642 3 058 856
EBITDA (*) 23 070 9 976 5 424 2 344
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 282 3 030 1 712 712
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR 0,69 0,29 0,16 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 209 3 085 -3 105 1 975
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 217 -45 223 -9 925 -4 859
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 883 30 364 10 787 2 145
Stan na: 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
Aktywa razem 368 693 288 740 86 317 69 227
Kapitał własny 131 592 119 743 30 808 28 709

 

31810518_Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa_Mercator_Q3_2018.pdf

31810518_Raport_kwartalny_Grupa_Mercator_Medical_Q3_2018_final.pdf

31810518_Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Mercator_Q3_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci